PREAMBULE

Deze site is toegankelijk via de domeinnaam tradebio.be en wordt beheerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Op het gebruik van deze site zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Door de site te gebruiken, erkent u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik van onze site.

1. De Site wordt aangeboden door de VZW Probila-Unitrab (BCE n ° BE 0426.302.627) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het volgende adres: Bonestraat 102, 8760 Meulebeke, België.

2. De Site wordt gehost door de ASBL Probila-Unitrab (BCE n ° BE 0426.302.627) waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Bonestraat 102, 8760 Meulebeke, België

3. De Site werd in 2021 ontworpen door de VZW Probila-Unitrab (BCE n ° BE 0426.302.627) waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Bonestraat 102, 8760 Meulebeke, België

Artikel 1 - Definities

We zullen vervolgens aanwijzen:

  • 'Site': de site https://tradebio.be/ en al zijn pagina's
  • 'Uitgever': de persoon, juridisch of fysiek, die verantwoordelijk is voor de uitgave en de inhoud van de site, en wordt vermeld in de juridische mededelingen van de site.
  • 'Gebruiker': de internetgebruiker die de site bezoekt en gebruikt.

Artikel 2 - Vermeldingen opgelegd door de wet van vertrouwen in de digitale economie en doel van de site

Deze site wordt beheerd door Probila-Unitrab ASBL. De juridische informatie met betrekking tot de host en de redacteur van de site, in het bijzonder de contactgegevens en eventuele hoofdletter- en registratie-informatie, vindt u in de juridische mededelingen van deze site. Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens (beleid en verklaring) vindt u in het persoonsgegevenshandvest van de site. Het object van deze site is bepaald als "verkoop van biologische producten". De site is gratis en open voor alle internetgebruikers. De verwerving van een goed of een dienst, of het creëren van een ledengedeelte, of meer in het algemeen de navigatie op de site veronderstelt de aanvaarding, door de internetsurfer, van het geheel van deze algemene voorwaarden. , die door hetzelfde feit erkent er volledig kennis van te hebben genomen. Deze aanvaarding kan voor de internetgebruiker bijvoorbeeld bestaan uit het aanvinken van het vakje dat overeenkomt met de aanvaardingszin van deze algemene voorwaarden, bijvoorbeeld door de woorden "Ik erken alle algemene voorwaarden van de site te hebben gelezen en aanvaard. ". Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de internetgebruiker. Acceptatie van deze algemene voorwaarden veronderstelt dat gebruikers hiervoor de nodige rechtsbevoegdheid hebben. Indien de gebruiker minderjarig is of niet over deze rechtsbevoegdheid beschikt, verklaart hij de machtiging te hebben van een tutor, een curator of zijn wettelijke vertegenwoordiger. De internetgebruiker erkent de waarde van het bewijs van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze site en, behoudens het leveren van het tegendeel, ziet hij af deze te betwisten in geval van betwisting.

De Uitgever stelt op zijn Site aan de Klant een vertrouwelijkheidshandvest ter beschikking waarin alle informatie wordt vermeld met betrekking tot het gebruik van de door de Uitgever verzamelde persoonsgegevens van de Klant en de rechten die de Klant heeft met betrekking tot deze persoonsgegevens . Het gegevensprivacybeleid maakt deel uit van de T & C's. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert daarom acceptatie van het gegevensprivacybeleid.

Artikel 3 - Ledengebied

De gebruiker die bij de site is geregistreerd (lid) heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen door verbinding te maken met zijn inloggegevens (e-mailadres gedefinieerd tijdens registratie en wachtwoord) of mogelijk door systemen zoals verbindingsknoppen van sociale netwerken van derden te gebruiken. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het door hem gekozen wachtwoord. Hij wordt aangemoedigd om sterke wachtwoorden te gebruiken. Als het wachtwoord is vergeten, heeft het lid de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord aan te maken. Dit wachtwoord vormt de garantie van de vertrouwelijkheid van de informatie in zijn "mijn account"-sectie en het is de gebruiker daarom verboden deze door te geven aan of mee te delen aan een derde partij. Anders kan de site-editor niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeautoriseerde toegang tot het account van een gebruiker. Het creëren van een persoonlijke ruimte is een voorwaarde voor elke bestelling of bijdrage van het lid op deze site. Hiertoe zal het lid worden gevraagd om een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie te verstrekken. Het lid verbindt zich ertoe correcte informatie te verstrekken. Het doel van het verzamelen van gegevens is om een "ledenaccount" aan te maken. Als de gegevens in het ledenaccountgedeelte zouden verdwijnen als gevolg van een technische storing of een geval van overmacht, kan de verantwoordelijkheid van de site en zijn redacteur niet worden uitgeoefend, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar slechts een informatief karakter heeft. De pagina's met betrekking tot ledenaccounts kunnen vrij worden afgedrukt door de betrokken rekeninghouder en vormen geen bewijs, ze zijn slechts bedoeld ter informatie om een efficiënt beheer van de dienst of bijdragen door het lid te verzekeren. De redacteur behoudt zich het exclusieve recht voor om het account te verwijderen van elk lid dat deze algemene voorwaarden heeft geschonden (in het bijzonder, maar zonder dat dit voorbeeld uitputtend is, wanneer het lid willens en wetens verkeerde informatie heeft verstrekt, tijdens zijn registratie en het creëren van zijn persoonlijke ruimte ) of een account dat minstens een jaar inactief is. Deze verwijdering zal geen schade opleveren voor het uitgesloten lid dat geen aanspraak kan maken op enige vergoeding voor dit feit. Deze uitsluiting sluit de mogelijkheid voor de redacteur niet uit om juridische stappen te ondernemen tegen het lid, wanneer de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 4 - Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de uitgever in het kader van de uitvoering van dit contract

In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site, door technische problemen of van welke aard dan ook, kan de gebruiker geen aanspraak maken op enige schade en kan hij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. De hyperlinks op deze site kunnen verwijzen naar andere websites en de uitgever van deze site kan niet aansprakelijk worden gesteld als de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetten. Op dezelfde manier zou de verantwoordelijkheid van de redacteur van deze site niet kunnen worden uitgeoefend als het bezoek, door de internetsurfer, van een van deze sites hem zou benadelen.

TradeBio is een dienstverlener die diensten levert die bestaan uit het opslaan van informatie die is verstrekt door een ontvanger van de dienst in de zin van artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van economisch recht. Dit houdt in het bijzonder in dat tradebio noch de bevoegdheid noch de verplichting heeft om een controle uit te voeren op de wettigheid van de producten of diensten die in de Advertenties worden aangeboden, of op de contracteercapaciteit of de capaciteit in het algemeen van haar Gebruikers.

Artikel 5 - Geografische gebruiksbeperking

Het gebruik van de diensten van de site is beperkt tot Belgische bedrijven

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de elementen die op deze site worden gepubliceerd

Alle elementen van deze site zijn eigendom van de redacteur of een derde partij, of worden door de redacteur op de site gebruikt met toestemming van de eigenaar. Elke kopie van logo's, tekstuele, pictografische of video-inhoud, zonder dat deze opsomming uitputtend is, is ten strengste verboden en staat gelijk aan inbreuk. Elk lid dat zich schuldig zou maken aan inbreuk, zou waarschijnlijk zijn account laten verwijderen zonder kennisgeving of vergoeding en zonder dat deze verwijdering hem schade zou kunnen opleveren, zonder voorbehoud van mogelijke latere juridische procedures tegen hem, op initiatief van de redacteur van dit site of zijn agent.

Artikel 7 - Bijdrage van internetgebruikers aan de inhoud van de site

Internetgebruikers wordt de mogelijkheid geboden om bij te dragen aan de inhoud van deze site door reacties te plaatsen.

De medewerkers worden geïnformeerd dat de redacteur van de site, eventueel vertegenwoordigd door de moderators, ervoor kan kiezen om het artikel in kwestie te publiceren op de nieuwsbrieven van deze site en op de sites van al haar partners, op kosten van de redacteur van cite the pseudoniem van de auteur van de bijdrage. De auteur doet dus afstand van zijn rechten op de inhoud van de bijdragen, ten voordele van de site-editor, voor elke distributie of elk gebruik, zelfs commercieel, op internet, dit uiteraard altijd met respect voor het auteurschap van de auteur.

Artikel 8 - Handelsmerken

De merken en logo's op de site zijn geregistreerd door Probila-Unitrab, of mogelijk door een van haar partners. Iedereen die zijn voorstellingen, reproducties, interlocking, diffusies en herhalingen uitvoert, loopt de straffen op die door de wet zijn bepaald.

Artikel 9 - Privacy

Probila-Unitrab VZW. respecteert het recht op privacy en zal de persoonsgegevens van de Klant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. De informatie maakt het mogelijk om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, bestellingen beter te verwerken en eventueel de Klant op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen en nieuws door middel van een per e-mail verzonden nieuwsbrief. De persoonlijke gegevens van de Klant worden op geen enkele manier overgedragen of verkocht aan derden.

De klant kan op elk moment zijn persoonlijke gegevens raadplegen die voorkomen in het bestand van Probila-Unitrab ASBL. Indien hij deze gegevens uit het bestand van Probila-Unitrab ASBL wenst te verwijderen, heeft hij de mogelijkheid om dit per e-mail of per gewone post te laten weten .

Artikel 10 - Beperking van aansprakelijkheid

De redacteur van de site is slechts gehouden tot een middelenverbintenis: zijn verantwoordelijkheid kan niet worden ingeroepen voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de service of andere. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de site op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken. De site biedt de gebruiker informatie ter informatie, met onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en andere ambivalenties die kunnen bestaan. In ieder geval kan Probila-Unitrab in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, in het bijzonder met betrekking tot winstderving, winstderving, verlies van klanten, van gegevens die onder meer het gevolg kunnen zijn van de gebruik van de site, of in tegendeel van de onmogelijkheid van het gebruik van een storing, onbeschikbaarheid van toegang, oneigenlijk gebruik, onjuiste configuratie van de computer van de gebruiker, of zelfs het gebruik van een browser die niet vaak door de gebruiker wordt gebruikt: - de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen die toegankelijk zijn voor de gebruiker vanaf de site.

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt periodiek bijgewerkt, maar kan echter onnauwkeurigheden, weglatingen of hiaten bevatten.

Indien de Gebruiker een leemte, fout of een schijnbaar defect opmerkt, kan hij dit aan de VZW melden door het probleem zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven (pagina die een probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser,...) Contact Formulier.

Probila-Unitrab VZW wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, in de ruimste zin van het woord, behalve indien dergelijke schade het gevolg is van een zware fout of een opzettelijke daad van de Probila-Unitrab VZW.

In geval van een misverstand, vertraging door het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in de correspondentie met de Klant, kan Probila-Unitrab ASBL niet aansprakelijk worden gesteld, behalve opzet of zware fout in het hoofd van Probila-Unitrab ASBL

Probila-Unitrab ASBL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de aankoop van de producten.

Probila-Unitrab ASBL wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige onderbreking van de site of het optreden van "bugs" en / of voor enige onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op deze site.

Probila-Unitrab ASBL kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van allergie of misbruik van de producten.

Artikel 11 - Toegang tot de site

De verantwoordelijkheid van de redacteur van de site kan niet worden aanvaard vanwege een technische onbeschikbaarheid van de verbinding, met name te wijten aan een geval van overmacht, onderhoud, een update, een wijziging van de site, een tussenkomst van de host , een interne of externe staking, een netwerkstoring, een stroomstoring of een slechte configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 12 - Accountafsluiting

Elke gebruiker is vrij om zijn account op de site te sluiten. Hiervoor moet het lid een e-mail sturen naar de site om aan te geven dat hij zijn account wil verwijderen. Er is dan geen herstel van de gegevens mogelijk.

Artikel 13 - Diverse clausules

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd door de site-editor of zijn agent. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn die welke van kracht zijn op de dag van aanvaarding ervan. De uitgever verbindt zich er uiteraard toe om al zijn oude algemene voorwaarden te bewaren en ze te bezorgen aan elke gebruiker die erom vraagt. Behoudens bepalingen van openbare orde, kunnen alle geschillen die mochten ontstaan in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden, alvorens enige gerechtelijke actie te ondernemen, ter beoordeling van de redactie van de site worden voorgelegd met het oog op een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van rechtsvorderingen niet opschorten. Tenzij in de openbare orde anders is bepaald, vallen alle rechtsvorderingen met betrekking tot de uitvoering van dit contract onder de bevoegdheid van de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het genoemde hof van beroep. Indien een van de clausules van deze algemene voorwaarden door een rechterlijke beslissing nietig zou worden verklaard, kan deze nietigheid niet alle andere clausules vernietigen, die hun werking zouden blijven uitoefenen.

Artikel 14 - Websites en diensten van derden

De Website, onze diensten of de applicatie kunnen links (bijvoorbeeld hyperlinks of banners) bevatten naar, of kunnen gebruik maken van, websites en diensten van derden die geen eigendom zijn van tradebio en die niet worden beheerd door tradebio (bijv. Google Maps API).
Tradebio heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor, de inhoud, het beleid, de gebruiksvoorwaarden of de werking van websites of diensten van derden. Als u deze gebruikt, bent u onderworpen aan het beleid en de gebruiksvoorwaarden van de toepassing die door deze derden worden verstrekt.
In het geval dat u diensten gebruikt die werken op basis van Google-diensten (bijv. Google Maps API), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de servicevoorwaarden van Google.
Als de app het iOS-besturingssysteem van Apple gebruikt, moet u rekening houden met de volgende servicevoorwaarden en beleidsregels:
Apple is geen partij bij de Servicevoorwaarden of de Advertentieovereenkomst tussen Tradebio en u. Apple is niet verantwoordelijk voor de toepassing van Tradebio of de inhoud ervan;
Tradebio verleent u alleen het recht om de tradebio-applicatie te gebruiken op een iOS-product dat u bezit of beheert, en in overeenstemming met wat is toegestaan door de gebruiksregels uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden van de App Store;
Apple is niet verplicht om onderhouds- of ondersteuningsdiensten te verlenen in verband met de applicatie;
Apple is niet verantwoordelijk voor de verdediging, het onderzoek of de oplossing van intellectuele-rechtenclaims die door een derde partij zijn ingediend;
Apple is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van claims van u of een derde partij in verband met de App of op basis van uw bezit en/of gebruik van de App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: met betrekking tot productaansprakelijkheid, klachten betreffende het niet-naleven van de toepassing met de geldende wet- en regelgeving en klachten over de bescherming van consumenten of klachten op basis van soortgelijke wetgeving;
Als de tradebio-app niet voldoet aan de geldende garanties, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen. Apple zal de aankoopprijs van de app aan u terugbetalen, als de terugbetaling van toepassing is. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen andere verplichting in verband met de toepassing;
Apple en haar dochterondernemingen zijn derde begunstigden van deze Servicevoorwaarden, en door uw aanvaarding van de Servicevoorwaarden gaat u ermee akkoord dat Apple als derde begunstigde (en Apple wordt geacht dat recht te hebben aanvaard) een beroep kan doen. deze Servicevoorwaarden tegen u.
Door gebruik te maken van de Website of andere diensten van tradebio, ontslaat u tradebio uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit uw gebruik van een website of dienst van welke derde partij dan ook en waartoe u via de Website toegang krijgt. die het host.
De Gebruiker vrijwaart tradebio van elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met schade geleden door:
Bij. het aangaan van een contract of het aangaan van onderhandelingen op basis van een Aankondiging; en
b. het gebruik van producten of diensten die via de Website worden aangeboden.

Artikel 15 - Klachtenregeling

Bij klachten over het functioneren van de Website of aanverwante diensten kan de Gebruiker contact opnemen met tradebio via het contactformulier???? of per e-mail (????????). Een Gebruiker kan met name een klacht indienen over een vermeende schending van Verordening (EU) 2019/1150 (indien van toepassing), technische problemen en handelsbiomaatregelen of handelingen die hem ernstig ongemak bezorgen. Klachten dienen door de Gebruiker binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking van een gebrek bij tradebio te worden ingediend.
Klachten dienen zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven te zijn. Bij het indienen van uw klacht dient u het woord “Klacht” in te vullen in het veld dat is gereserveerd voor de omschrijving van uw vraag in het contactformulier of in de titel van uw e-mail.
Na ontvangst van de klacht bevestigt tradebio de ontvangst van uw klacht en wordt u binnen vijf werkdagen geïnformeerd over de termijn waarbinnen u van ons een voorstel voor de oplossing van het probleem ontvangt. We zullen ons best doen om eventuele klachten zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 16 - Overige bepalingen

Mondelinge afspraken met tradebio zijn niet tegenstelbaar.
Indien tradebio één of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet onmiddellijk toepast, kan hieraan op geen enkele wijze afstand van enig recht worden ontleend.
Indien één of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig worden verklaard, tast deze nietigheid de geldigheid van de overige bepalingen aan.
De Servicevoorwaarden en de Advertentieovereenkomst vormen het volledige contract tussen tradebio en u en vervangen alle andere overeenkomsten. De gebruiksvoorwaarden en de overeenkomsten die voortvloeien uit alle tradebio-diensten, evenals alle geschillen die hieruit kunnen voortvloeien, moeten worden begrepen en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.
tradebio kan de Servicevoorwaarden of delen ervan op elk moment wijzigen. tradebio zal zich inspannen om deze wijziging binnen een redelijke termijn voordat deze van kracht wordt aan te kondigen. Wijzigingen worden van kracht binnen een redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw gebruik heeft gemaakt van de Website en/of de diensten van tradebio, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
tradebio is te allen tijde bevoegd om haar rechten en plichten uit de overeenkomsten met betrekking tot de diensten van tradebio over te dragen aan een van haar groepsmaatschappijen. Gebruikers worden dienovereenkomstig geïnformeerd.
In geval van een geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomsten of de Gebruiksvoorwaarden, is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europese ODR-platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of beroep), heeft deze Gebruiker ook de mogelijkheid om, binnen een termijn van één maand nadat tradebio een beroep heeft gedaan op de bevoegdheid van de Brusselse rechtbank, te kiezen de volgens de wet bevoegde rechter om het geschil te beslechten.
12.8. Voor vragen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Website en onze diensten kunnen Gebruikers contact opnemen met tradebio via het contactformulier of per e-mail.

Artikel 17 - Evaluaties

Gebruikers kunnen worden gevraagd om een Adverteerder met wie ze voldoende interactie hebben gehad in een Advertentie te beoordelen met behulp van de categorie "Beoordelingen".
De opgegeven notatie bestaat uit een aantal sterren en een standaardtekst die de Gebruiker kiest. De beoordeling wordt enkele dagen na toekenning openbaar gemaakt.
De rating wordt niet beïnvloed door tradebio. Het kan voorkomen dat een beoordeling de werkelijke situatie niet (volledig) correct weergeeft.
Een evaluatie:
Bij. moet in alle oprechtheid gebeuren;
b. moet betrekking hebben op de betreffende Adverteerder;
tegen moet betrekking hebben op de Advertentie waarvoor de ratingoptie wordt aangeboden;
d. mag niet worden gedaan met de waarschijnlijke bedoeling om Adverteerder te schaden of anderszins misbruik te maken van deze mogelijkheid.

Artikel 18 - Gebruik van cookies

Een "Cookie" maakt de identificatie van de gebruiker van een site, de personalisatie van zijn raadpleging van de site en de versnelling van de weergave van de site mogelijk dankzij de opname van een gegevensbestand op zijn computer. De site zal waarschijnlijk voornamelijk "Cookies" gebruiken om 1) browsestatistieken te verkrijgen om de gebruikerservaring te verbeteren. en 2) toegang verlenen tot een ledenaccount en tot inhoud die niet toegankelijk is zonder een verbinding. De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en machtigt de redacteur van de site om deze te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze "Cookies" nooit aan derden mee te delen, behalve in geval van een wettelijke verplichting. De Gebruiker kan de registratie van "Cookies" weigeren of zijn browser configureren om gewaarschuwd te worden voordat hij "Cookies" accepteert. Om dit te doen, zal de gebruiker zijn browser configureren: - Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies- Voor Safari: https: //support .apple.com/fr-fr/ht1677- Voor Google Chrome: https://supportgoogle.com/chrome/answer/956477h1=fr&hlrm=en&safe=on- Voor Firefox: https://support.mozilla.org / en / kb / active-deactivate-cookies- Voor Opera: http: //help.opera.comMindows/10.20/fr/cookies.html

Artikel 19 - Randvoorwaarden

Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal deze bepaling als scheidbaar worden beschouwd van de Voorwaarden en zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten. Deze huidige voorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Ze vervangen alle eerdere of hedendaagse schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn niet overdraagbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door de gebruiker zelf. Een gedrukte versie van de Voorwaarden en alle mededelingen in elektronische vorm kunnen worden aangevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de Voorwaarden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze algemene voorwaarden in de Franse taal moet worden geschreven.

Artikel 20 - Mededelingen In dit onderdeel wordt ter bescherming van u de behandeling van klachten over de algemene voorwaarden geregeld

Elke kennisgeving of mening met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wettelijke kennisgevingen of het charter voor persoonsgegevens moet schriftelijk gebeuren en moet persoonlijk, aangetekend of aangetekend worden bezorgd, per post van een nationaal erkende koeriersdienst. uw plannen, of per e-mail naar de adressen vermeld in de juridische kennisgevingen van de site, met vermelding van uw namen, voornamen, contactgegevens en het onderwerp van de kennisgeving.

Artikel 21 - Klachten

Elke claim met betrekking tot het gebruik van de website, de service die op deze site wordt aangeboden, of elke andere service die is gekoppeld aan de pagina's van de site op sociale netwerken of de algemene voorwaarden, juridische kennisgevingen of het charter voor persoonlijke gegevens moet worden ingediend binnen 365 dagen na de dag van oorsprong van het probleem dat de klacht veroorzaakt, en dit ongeacht enige andersluidende wet of rechtsregel. In het geval dat een dergelijke claim niet binnen de volgende 365 dagen is ingediend, zal een dergelijke claim voor altijd niet-afdwingbaar zijn in de rechtbank.

Artikel 22 - Onjuistheden

Het is mogelijk dat er op de hele website en de aangeboden diensten, en in beperkte mate, onjuistheden of fouten staan, of informatie die niet in overeenstemming is met de algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of het charter van persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk dat er ongeoorloofde wijzigingen worden aangebracht door derden op de site of op ondersteunende diensten (sociale netwerken, etc.). Wij stellen alles in het werk om dit soort afwijkingen te corrigeren. In het geval dat een dergelijke situatie ons ontgaat, neem dan contact met ons op per post of e-mail op de adressen die worden vermeld in de juridische kennisgevingen van de site met, indien mogelijk, een beschrijving van de fout en de locatie (URL), evenals voldoende informatie om ons in staat te stellen contact met u op te nemen. Raadpleeg het gedeelte over intellectueel eigendom voor vragen over auteursrechten.

Artikel 23: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Conflicten met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

In geval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken van de zetel van Probila-Unitrab VZW bevoegd ofwel hier RPR Gent, afdeling Kortrijk.

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden van producten online tussen professionals

Preambule

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen op de Tradebio-website. De Tradebio-website is een dienst van:

  • de vereniging Probila-Unitrab
  • gevestigd 102, Bonestraat 8760 Meulebeke België
  • site adres: www.tradebio.be
  • e-mailadres: info@probila-unitrab.be
  • telefoon: 0492091932

De website van Tradebio verkoopt de volgende producten: platform voor de verkoop van grondstoffen uit biologische landbouw.

De klant verklaart de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard te hebben alvorens zijn bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert dus de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 1- Principes

Deze algemene voorwaarden drukken alle verplichtingen van partijen uit. Ze vormen de enige basis van de commerciële relatie tussen de partijen en in die zin wordt de koper geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren boven elk ander document, en in het bijzonder over alle algemene aankoopvoorwaarden. Ze zijn van toepassing, zonder beperking of voorbehoud, op alle diensten geleverd door de verkoper aan professionele kopers.

De verkoper en de koper komen overeen dat deze algemene voorwaarden exclusief hun relatie beheersen. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Ze zijn van toepassing zodra ze online staan.

Indien een verkoopvoorwaarde ontbreekt, wordt deze geacht te zijn beheerst door de praktijken die van kracht zijn in de sector van de verkoop op afstand waarvan de bedrijven hun hoofdkantoor in België hebben.

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden meegedeeld aan elke koper die erom vraagt, zodat hij een bestelling kan plaatsen. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn geldig tot en met 31 december 2030.

Artikel 2 - Inhoud

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van partijen te definiëren in het kader van de online verkoop van goederen en producten die door de verkoper aan de koper worden aangeboden.

Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op aankopen gedaan op deze website en uitsluitend geleverd in België.

Artikel 3 - De bestelling

De koper plaatst zijn bestelling online, vanuit de online catalogus en via het formulier op de site.

Om de bestelling te valideren, moet de koper deze algemene voorwaarden accepteren door op de plaats aangegeven op de site te klikken. De aanvaarding ervan zal resulteren in het verzenden van een bevestigingsmail van de verkoper, in overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden.

De koper zal het adres en de leveringswijze moeten kiezen. Betaling geschiedt via automatische incasso.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten. Elk geschil op dit punt zal plaatsvinden in het kader van een eventuele omruiling en de hieronder vermelde waarborgen.

In bepaalde gevallen, met name niet-betaling, onjuist adres of ander probleem op de rekening van de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling van de koper te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

In geval van onbeschikbaarheid van een besteld product, wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht.

De annulering van de bestelling voor dit product en de mogelijke terugbetaling ervan zullen dan plaatsvinden, terwijl de rest van de bestelling definitief en definitief blijft.

Voor elke vraag met betrekking tot de opvolging van een bestelling kan de koper:

- bel het volgende nummer: 0492091932 (kosten lokaal gesprek), op de volgende dagen en tijden: dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 18.00 uur,

- stuur een e-mail naar het volgende adres: info@tradebio.be .

Artikel 4 - Elektronische handtekening

Online verstrekken van bankgegevens van koper en validatie: finale van de bestelling zal het bewijs waard zijn van de overeenkomst van de koper. Hierdoor kan de verkoper de afdwingbaarheid van de verschuldigde bedragen onder de voucher verkrijgen van orde en dat zal de ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde operaties waard zijn.

Bij frauduleus gebruik van bankgegevens wordt de koper uitgenodigd, zodra de van dit gebruik, om contact op te nemen met de verkoper door hem te bellen op het volgende nummer: 0492091932, of door hem een e-mail te sturen op het volgende adres: info@probila-unitrab.be .

Artikel 5 - Bevestiging van de bestelling

Contractuele informatie wordt uiterlijk bij de levering per e-mail bevestigd of, bij gebreke daarvan, op het adres dat door de koper op het bestelformulier is vermeld.

Artikel 6 - Bewijs van de transactie

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen partijen. De archivering van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden aangeleverd.

Artikel 7 - Productinformatie

De producten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn de producten die op de website van de verkoper verschijnen en die worden aangegeven als verkocht en verzonden door de verkoper. Ze worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Als er echter fouten of weglatingen zijn opgetreden in deze presentatie, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.

De foto's van de producten zijn niet contractueel.

Artikel 8 - Prijs

Berekening

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die van kracht zijn op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. Prijzen zijn in euro's. Ze houden geen rekening met de leveringskosten, extra gefactureerd en aangegeven vóór de validatie van de bestelling. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het toepasselijke btw-tarief wordt automatisch doorgevoerd in de prijs van de producten. van De online winkel.

Bij het bestellen dient de volledige prijs te worden betaald. De betaalde bedragen kunnen in geen geval worden beschouwd als een aanbetaling of aanbetaling.

Als een of meer belastingen of bijdragen, in het bijzonder milieu, zouden worden gecreëerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, zou deze verandering kunnen worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de producten.

Vooruitbetaling

Elke bestelling kan aanleiding geven tot de betaling van een aanbetaling, waarvan de voorwaarden zullen worden vastgesteld op het moment van de verkoop. Behalve in geval van overmacht kan elke annulering van de bestelling door de koper na 48 uur geen aanleiding geven tot terugbetaling van deze geplande aanbetaling.

Korting

De koper kan genieten van speciale kortingen en kortingen indien van toepassing, volgens de specifieke voorwaarden die bij de bestelling worden vermeld.

Artikel 9 - Betalingswijze

Reglement

Dit is een bestelling met een betalingsverplichting, wat betekent dat de van de bestelling impliceert betaling door de koper. Betaling van de bestelling geschiedt uitsluitend via automatische incasso van de bankrekening van de koper. De koper moet zijn bankgegevens invoeren op de voorziene plaats en deze invoer bevestigen door zijn computer-RIB toe te voegen aan het bestelformulier. De verkoper behoudt zich het recht voor om elk orderbeheer en elke levering op te schorten in geval van weigering van betalingsmachtiging door officieel erkende instanties of in geval van niet-betaling. De verkoper behoudt zich in het bijzonder het recht voor om een levering te weigeren of een bestelling te honoreren van een koper die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil in behandeling is. De verkoper heeft een procedure voor orderverificatie geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat niemand de bankgegevens van iemand anders gebruikt zonder hun medeweten. Als onderdeel van deze verificatie kan de koper worden gevraagd om de verkoper per fax een kopie van een identiteitsbewijs en een bewijs van adres te sturen. De bestelling wordt dan pas gevalideerd na ontvangst en verificatie door de verkoper van de verzonden onderdelen.

De prijs is volledig en in één keer te betalen bij ontvangst van de bestelling. De datum van betaling wordt vermeld op de factuur die naar de koper wordt gestuurd.

Late betaling

Elke vertraging in de betaling zal resulteren in de onmiddellijke afdwingbaarheid van alle bedragen die de koper aan de verkoper verschuldigd is, onverminderd enige andere actie die de verkoper als zodanig zou kunnen instellen tegen de koper.

Artikel 10 - Productbeschikbaarheid

Behalve in geval van overmacht of tijdens sluitingsperioden die duidelijk op de productpagina worden aangekondigd, zijn de verzendtijden die aangegeven door de handelaars. De verzendtijden lopen vanaf de datum van registratie van de bestelling die wordt vermeld in de bevestigingsmail van de bestelling.

Op Tradebio worden de levertijd en -voorwaarden door de handelaren bepaald vanaf de dag die volgt op de dag waarop de koper zijn bestelling heeft geplaatst.

Voor elke levering buiten België moet worden aangegeven om een specifieke offerte te verkrijgen.

In geval van vertraging kan de verkoper om welke reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Bijgevolg kan er door de koper geen aanspraak op schadevergoeding van welke aard dan ook worden gemaakt.

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, wordt de koper zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren. De koper heeft dan de keuze om ofwel de terugbetaling van de betaalde bedragen binnen 30 dagen na hun betaling te vragen, ofwel de omruiling van het product.

Artikel 11 - Leveringsvoorwaarden

Levering vindt pas plaats na bevestiging van betaling door de bank van de verkoper.

Het wordt geleverd binnen de termijn vermeld in artikel 10, vanaf de ontvangst door de verkoper van de bestelling.

Elke hogere vertraging 14 dagen kan leiden tot beëindiging van de verkoop. De betaalde aanbetalingen of de betaling die op het moment van de bestelling zijn gedaan, worden dan aan de koper geretourneerd. De betaling die bij de bestelling is gedaan, wordt dan aan de koper geretourneerd.

In geval van niet-naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden, kan de verkoper de verkoop opschorten of annuleren.

De producten worden geleverd op het adres dat door de koper op het bestelformulier is aangegeven, de koper moet zorgen voor de juistheid ervan. Elk pakket dat naar de verkoper wordt geretourneerd vanwege een onjuist of onvolledig afleveradres, wordt op kosten opnieuw verzondenship van de koper. De koper kan, op zijn verzoek, de verzending van een factuur naar het factuuradres en niet naar het leveringsadres verkrijgen, door de daartoe voorziene optie op de bestelbon te valideren.

Als de koper afwezig is op de dag van levering, zal de bezorger een visitekaartje in de brievenbus achterlaten, waarmee het pakket kan worden opgehaald op de plaats en gedurende de aangegeven periode.

Indien op het moment van levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd of geopend is, dient de koper de staat van de artikelen te controleren. Als ze beschadigd zijn, moet de koper het pakket absoluut weigeren en een reservering noteren op de leveringsbon (pakket geweigerd omdat het open of beschadigd is).

De koper moet op de leveringsbon en in de vorm van handgeschreven voorbehouden, vergezeld van zijn handtekening, elke anomalie met betrekking tot de levering aangeven (schade, product ontbreekt op de leveringsbon, beschadigd pakket, kapotte producten, enz.).

Deze verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd nadat de koper, of een door hem gemachtigde persoon, de leveringsbon heeft ondertekend. De koper moet deze reserveringen dan uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de zaak(en) per aangetekende post aan de vervoerder bevestigen en een kopie van deze brief per fax of gewone post naar de verkoper sturen op het in de juridische mededelingen van de site.

Als de producten aan de verkoper moeten worden geretourneerd, moeten deze binnen 14 werkdagen na levering het onderwerp zijn van een retourverzoek aan de verkoper. Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend, kan niet worden aanvaard. Retourzendingen van producten kunnen alleen worden geaccepteerd voor producten in hun originele staat (verpakking, accessoires, instructies, enz.).

Artikel 12 - Afleverfouten

De koper moet met de verkoper op dezelfde dag van levering of uiterlijk de eerste werkdag volgende op de levering, elke claim van een fout van de levering en/of van non-conformiteit van de producten in natura of kwaliteit ten opzichte van de vermeldingen op het bestelformulier. Elke klacht die na deze deadline wordt ingediend, wordt afgewezen.

De claim kan naar keuze van de koper worden ingediend:

- door contact op te nemen met de verkoper op zijn telefoonnummer

- door het e-mailadres van laatstgenoemde te gebruiken

Elke claim die niet is ingediend in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen kan niet in aanmerking worden genomen en zal de verkoper vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens de koper.

Na ontvangst van de klacht zal de verkoper een omruilnummer aan het (de) betreffende product(en) toekennen en dit per e-mail aan de koper meedelen. Het omruilen van een product kan pas plaatsvinden na toewijzing van het omruilnummer.

In het geval van een leverings- of omruilfout, moet elk te ruilen of te vergoeden product in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden teruggestuurd door aangetekend Colissimo naar diens adres.

Retourkosten zijn voor rekening van de verkoper.

Artikel 13 - Productgarantie

De verkoper vrijwaart de koper tegen elk gebrek aan overeenstemming van de diensten en elk verborgen gebrek dat het gevolg is van een ontwerp- of leveringsfout van deze diensten, met uitsluiting van elke nalatigheid of fout van de koper.

In elk geval, in het geval dat de aansprakelijkheid van de verkoper behouden blijft, zou de garantie van de verkoper beperkt zijn tot het bedrag exclusief belasting betaald door de koper voor de aankoop van de goederen.

Artikel 14 - Herroepingsrecht

Aangezien de koper een professionele aankoop doet in het kader en voor de behoeften van zijn beroep, is het niet nodig om het herroepingsrecht toe te passen waarin de consumentencode voorziet.

Artikel 15 - Overmacht

Alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die de uitvoering onder normale omstandigheden van hun verplichtingen verhinderen, worden beschouwd als gronden voor vrijstelling van de verplichtingen van de partijen en leiden tot hun opschorting.

De partij die zich op bovengenoemde omstandigheden beroept, dient de andere partij onmiddellijk op de hoogte te stellen van het optreden, alsmede van het verdwijnen ervan. Alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, buiten de partijen om, onvoorzien, onvermijdelijk, buiten de controle van de partijen en die niet kunnen worden voorkomen door deze laatste, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen, worden beschouwd als overmacht. Uitdrukkelijk, worden beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast deze die gewoonlijk worden vastgehouden door de jurisprudentie van de Belgische hoven en rechtbanken: het blokkeren van transportmiddelen of bevoorrading, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, het stilleggen van telecommunicatie netwerken of problemen die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten klanten.

Partijen zullen bij elkaar komen om de impact van het evenement te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van het contract wordt voortgezet. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde worden beëindigd.

Artikel 16 - Gedeeltelijke niet-validatie

Indien één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet, een reglement of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de andere clausules al hun kracht en strekking behouden.

 

Artikel 17 - Geen verklaring van afstand

Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een schending door de andere partij van een van de in deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen, kan voor de toekomst niet worden uitgelegd als een afstand van de betreffende verplichting.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht.

De partijen verbinden zich ertoe een minnelijke oplossing te zoeken voor elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van het Contract. Indien zij dit niet doen, zullen de partijen het geschil voorleggen aan de Rechtbank van Koophandel of via het Europees Platform voor Online Geschillenbeslechting betreffende online gesloten contracten, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

Artikel 19 - Verzameling van persoonlijke gegevens

Verzamelde data:

De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, zijn als volgt:

Het openen van een account: bij het aanmaken van het account van de gebruiker, hun achternaam, voornaam, e-mailadres; Telefoonnummer ; adres ; ;

Verbinding: tijdens verbinding van de gebruiker naar de website, deze registreert in het bijzonder zijn naam, voornaam, gegevens van verbinding, gebruik, locatie en zijn betalingsgegevens.

Profiel: het gebruik van de diensten die op de website worden aangeboden, maakt het mogelijk om een profiel in te vullen, waarin een adres en een telefoonnummer kunnen worden opgenomen.

Betaling: als onderdeel van de betaling voor producten en diensten die op de website worden aangeboden, worden financiële gegevens vastgelegd met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de gebruiker.

Communicatie: wanneer de website wordt gebruikt om met andere leden te communiceren, worden de gegevens met betrekking tot de communicatie van de gebruiker tijdelijk opgeslagen.

Cookies: cookies worden gebruikt als onderdeel van het gebruik van de site. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit de instellingen te deactiveren van zijn browser.

Gebruik van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van de website te kunnen leveren, deze te verbeteren en een veilige omgeving te onderhouden. Meer specifiek zijn de toepassingen als volgt:

- toegang en gebruik van de website door de gebruiker;

- beheer van de werking en optimalisatie van de website;

- organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de Betaaldiensten;

- verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;

- de gebruiker de mogelijkheid te bieden om met andere gebruikers van de website te communiceren;

- implementatie van gebruikersondersteuning;

- personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens hun voorkeuren; - preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten;

- beheer van eventuele geschillen met gebruikers;

- verzenden van commerciële en reclame-informatie, volgens voorkeuren van de gebruiker.

Persoonsgegevens delen met derden

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen worden gedeeld met externe bedrijven:

- wanneer de gebruiker de betaaldiensten gebruikt, voor de uitvoering van deze diensten, de website in contact staat met externe bank- en financiële bedrijven waarmee hij contracten heeft afgesloten;

- wanneer de gebruiker openbaar toegankelijke informatie publiceert in de gratis commentaargedeelten van de website; - wanneer de gebruiker de website van een derde partij machtigt om toegang te krijgen tot zijn gegevens;

- wanneer de website gebruikmaakt van de diensten van providers om gebruikersondersteuning, advertenties en betalingsdiensten te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om ze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

- indien de wet dit vereist, kan de website gegevens doorgeven om klachten tegen de website op te volgen en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures;

- als de website betrokken is bij een fusie, overname, overdracht van activa of reorganisatieprocedure, kan het nodig zijn om alle of een deel van zijn activa, inclusief persoonsgegevens, over te dragen of te delen. In dit geval zouden gebruikers worden geïnformeerd voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde partij.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

De website implementeert organisatorische, technische, softwarematige en fysieke digitale beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en onbevoegde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat internet geen volledig veilige omgeving is en dat de website de veiligheid van de verzending of opslag van informatie op internet niet kan garanderen.

Implementatie van gebruikersrechten

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers de volgende rechten, die ze kunnen doen gelden op het volgende adres: info@probila-unitrab.be :

- ze kunnen hun gegevens bijwerken of verwijderen door in te loggen op hun account en de parameters van dit account te configureren;

- ze kunnen hun account verwijderen door te schrijven naar het volgende e-mailadres info@probila-unitrab.be . Opgemerkt moet worden dat informatie die met andere gebruikers wordt gedeeld, zoals forumberichten, op de website zichtbaar kan blijven voor het publiek, zelfs nadat hun account is verwijderd;

- ze kunnen hun recht op toegang uitoefenen om kennis te nemen van de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben, door te schrijven naar het volgende e-mailadres: info@probila-unitrab.be . In dit geval kan de website, vóór de uitvoering van dit recht, om een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren;

- als de persoonlijke gegevens die door de website worden bewaard onjuist zijn, kunnen ze verzoeken om bijwerking van de informatie door te schrijven naar het volgende e-mailadres: info@probila-unitrab.be ;

- gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door te schrijven naar het volgende e-mailadres: info@probila-unitrab.be .

Evolutie van deze clausule

De website web behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze clausule met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Indien een wijziging wordt aangebracht in deze clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, verbindt de website zich ertoe de nieuwe versie op haar website te publiceren. De website zal gebruikers ook per e-mail informeren over de wijziging, ten minste 15 dagen voor de ingangsdatum. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden van de nieuwe formulering van de clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft hij de mogelijkheid om zijn account te verwijderen.